Vedtægter

Hvem er vi?

Vi er en klub med tilbud til motions-, herre- og damespillere. Klubben har mere end 25 år på bagen og startede i Tarup. Derfor har vi indtil 2010 heddet Tarup Volley. Men da vi er beliggende midt i Odense har vi valgt at kalde os Volley Team Odense.

Vi træner i Hunderupskolens sportshal på adressen Solfaldsvej 11. Det er på den gamle kassernegrund.

Tekst

Stiftet 1979 (Tarup Volley) 

1. Navn, hjemsted, regnskabsår. Foreningens navn er VOLLEY TEAM ODENSE (tidligere Tarup Volley). Hjemsted er Odense kommune. Regnskabsår er kalenderåret. 

2. Formål.

Foreningens formål er at udbrede interessen for volleyball ved at optage og beskæftige medlemmer, der ønsker at spille volleyball på breddeniveau og at tage del i socialt samvær i deres fritid.  Igennem instruktion, træning og tilbud om deltagelse i turneringer og stævner skal medlemmerne gives de bedst mulige betingelser for volleyballspillets udøvelse. Desuden er det foreningens formål at højne kvaliteten af volleyball, men ikke i en sådan grad, at det forhindrer bredden i at dyrke volleyball under rimelige vilkår.  Vi ønsker at foreningens medlemmer, deltager aktivt i foreningslivet samt er initiativrige i forhold til at værne om og udvikle dette. 

3. Medlemskab af organisationer. Foreningen er tilsluttet SIKO. Bestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne at søge medlemskab af de for foreningens virke nødvendige idrætsorganisationer. Medlemskaber påføres vedtægterne i en fodnote.   

4. Medlemmer. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf, samt i det omfang de til rådighedsværende lokaliteter tillader det. Foreningens naturlige rekrutteringsområde er Odense og omegn.  

5. Ind- og udmeldelse. Indmeldelse sker skriftligt på indmeldelsesblanket. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel.   

6. Kontingent. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen.   

7. Ledelse. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Den indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, unge under 18 år ved forældres fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af formand og næstformand. 

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne fremsætter ønske herom. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves 2/3 majoritet til ændring af vedtægterne. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælger selv sin kasserer og har i øvrigt ansvaret for den daglige ledelse af foreningen.   

7a. Tegningsret Formand og kasserer har tegningsret på Volley Team Odenses vegne.   

8. Opløsning. Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette for øje, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens materialer og et evt. regnskabsmæssigt overskud Fyns Volleyball Kreds. Vedtaget på stiftende generalforsamling 30.08.79 Ændret på ekstraordinær generalforsamling 20.08.81 og 29.12.82 Ændret på ordinær generalforsamling 18.03.87 og 11.02.92 Ændret på ordinær generalforsamling 27.02.95 og 01.03.00 Ændret på ordinær generalforsamling 26.02.03 Ændret på ordinær generalforsamling 25.02.04 Ændret på ordinær generalforsamling 11.03.09 Ændret på ekstraordinær generalforsamling 19.05.2010 Ændret på ordinær generalforsamling 16.04.18

Medlemskab af idrætsorganisationer. Tilsluttet Dansk Volleyball Forbund (medlem af DIF) 03.09.79. Fyens Volleyball Kreds SIKO